Algemene voorwaarden

 Definities 

1. Onder "VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV )" wordt in deze voorwaarden verstaan: VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV )! kantoorhoudende te Hendrik Ido Ambacht. 

2. Onder "Afnemer" wordt in deze voorwaarden verstaan:

de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of het (samenwerkings)verband dat in verband met het leveren van diensten en/of zaken door VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) dan wel het verrichten van enige andere prestatie met VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) een overeenkomst is aangegaan. 

3. Onder "partijen" wordt in deze voorwaarden verstaan: VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) en Afnemer. 

4. Onder "overeenkomst" wordt in deze voorwaarden verstaan: elke afspraak tussen Afnemer en VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) tot het leveren van diensten en/of zaken door VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) ten behoeve van Afnemer. 

5. Onder "Website" wordt in deze voorwaarden verstaan: www.Voorjesigaar.nl ( onderdeel van Hanabi BV ).nl

6. De vermelde verzendkosten wordt onder verstaan de kosten voor de verzending van de goederen.

 

Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, opdrachten aan en overeenkomsten met VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) die betrekking hebben op bestellingen die worden gedaan via de Website. 

2. Door het plaatsen van een bestelling via de Website accepteert Afnemer deze algemene voorwaarden. 

3. Bekendmaking van deze algemene voorwaarden kan ondermeer geschieden door vermelding (achter-) op briefpapier, offerte, op bijlage op verpakking, opdrachtbevestiging, e-mail, factuur en op de Website. 

4. Afspraken die van deze algemene voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien zij schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen, en gelden slechts per geval. 

5. De eventuele toepasselijkheid van door afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

6. Ten aanzien van zaken die VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) van derden heeft betrokken zullen de op de desbetreffende transacties toepasselijke (contracts- en/of garantie)bepalingen ook van toepassing zijn op de overeenkomst tussen VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) en afnemer, indien en voor zover VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) zich daarop beroept. 

7. Ingeval deze algemene voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is bij verschillen de Nederlandse tekst steeds beslissend. 

8. De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben. 

9. Indien VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) in een voorkomend geval niet de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

 

Aanbiedingen 

1. Elk aanbod van VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) al dan niet gedaan via de website, is herroepelijk, ook als daarin een termijn voor aanvaarding is gesteld. 

2. Alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) mondeling, schriftelijk, telefonisch, per telefax, op het Internet, per e-mail of op andere wijze gedaan, zijn geheel vrijblijvend en kunnen derhalve door VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) worden herroepen, zelfs direct nadat afnemer het aanbod heeft aanvaard. 

3. Alle bij een aanbieding, offerte e.d. verstrekte informatie en/of specificaties gelden steeds bij benadering en zijn voor VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) slechts bindend, indien dat uitdrukkelijk en met die woorden schriftelijk is bevestigd. 

4. Indien een offerte e.d. van VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) niet binnen 30 dagen of een aangegeven andere periode door een schriftelijke onvoorwaardelijke aanvaarding is gevolgd, is hij automatisch vervallen.

 

Overeenkomsten 

1. Een overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment waarop VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) de bestelling van afnemer per e-mail bevestigt. De factuur die na het doen van de bestelling automatisch toegezonden wordt, wordt door VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) gezien als een bevestiging van de order.

2. Afspraken met ondergeschikte personeelsleden of andere (tussen - of hulp)personen van VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) binden VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) niet voor zover deze afspraken niet schriftelijk door de directie van VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) zijn bevestigd. 

3. De schriftelijke bevestiging of e-mail van VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 

4. Indien een overeenkomst tot stand komt door gebruikmaking van elektronische communicatievormen, doet het ontbreken van een originele handtekening niet af aan de verbindende kracht van de overeenkomst. 

5. Voor misverstanden, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van gegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van enig communicatiemiddel tussen VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) en Afnemer, dan wel tussen VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) en derden, voor zover deze betrekking hebben op VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) en Afnemer, is VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) niet aansprakelijk, tenzij sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de zijde van VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ).

6. Indien VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) met twee of meer personen dan wel rechtspersonen een overeenkomst sluit, is ieder dezer (rechts)-personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die voor hen uit die overeenkomst jegens VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) voortvloeien. 

7. VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) behoudt zich het recht voor om voor rekening en risico van Afnemer derden in te schakelen bij de uitvoering van de met Afnemer gesloten overeenkomst als dat redelijkerwijze nodig mocht zijn. 

8. VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) behoudt zich het recht voor de gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien Afnemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, indien het faillissement van Afnemer wordt aangevraagd, indien de opdracht redelijkerwijze niet (meer) afgerond kan worden, indien Afnemer overlijdt, of indien Afnemer nalatig is in het verschaffen van informatie die VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) van Afnemer verlangt of in het kader van de gesloten overeenkomst nodig heeft. 

Indien de overeenkomst door VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) op een van voornoemde gronden wordt ontbonden, zal Afnemer aan VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) automatisch een vergoeding  verschuldigd zijn voor de gemaakte interne kosten en winstderving van 25 % van de overeengekomen vergoeding met een minimum van EUR 500,--. Bovendien zal Afnemer alle andere kosten, door VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) gemaakt ter voorbereiding of uitvoering van de door haar te leveren prestaties, alsmede alle overige door VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) geleden schade, vergoeden. Voor zover VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) (op basis van een van voornoemde gronden) de tussen partijen gesloten overeenkomst mocht ontbinden, is zij niet gehouden tot betaling van enige vergoeding of schadevergoeding aan  Afnemer uit welke hoofde dan ook. Het in dit lid bepaalde geldt niet bij overeenkomsten met consumenten.

1. Het recht van Afnemer op de uitvoering van de overeenkomst, dat voor Afnemer uit een overeenkomst met VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) voortvloeit, is niet overdraagbaar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV )

Levering en levertijd 

1. De door VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) opgegeven levertermijnen zijn zo goed mogelijk gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Zij zijn evenwel nimmer bindend of fataal.

2. Overschrijding door VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) van overeengekomen levertermijnen geeft Afnemer geen recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij Langer dan 30 dagen in verzuim is. 

3. Afnemer zal de zaken en/of diensten afnemen zodra VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) deze aanbiedt. Indien Afnemer voornoemde verplichting niet nakomt, kan VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ),onverminderd haar bevoegdheid om nakoming te vorderen, de overeenkomst ontbinden. 

4. De door VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) verkochte zaken worden (af)geleverd vanaf de bedrijfs- c.q. opslagruimte van VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) of haar partners. Het risico gaat over op Afnemer zodra de zaken de bedrijfs- c.q. opslagruimte hebben verlaten of zodra de zaken ten behoeve van Afnemer zijn afgezonderd en bericht is gedaan of gestuurd dat het gekochte voor aflevering gereed is. Het transportrisico is voor Afnemer. Het in dit lid bepaalde geldt niet bij overeenkomsten met consumenten.

 

Prijzen 

1. De overeengekomen prijzen zijn incl. BTW tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

2. VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) behoudt zich het recht voor de na datum van de aanbieding of orderbevestiging ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals bijvoorbeeld stijging of verhoging van inkoopprijzen, accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen, toltarieven, verzend-/transportkosten of omzetbelasting, aan Afnemer door te berekenen, ook al mocht een bepaalde prijs zijn overeengekomen. Het in dit lid bepaalde geldt niet bij overeenkomsten met consumenten. 

3. Eventuele transportkosten, verzendkosten, verzekeringskosten en alle andere in verband met de (af-)levering te maken kosten zullen bij de schriftelijke bevestiging door VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) uitdrukkelijk vermeld worden.

Betaling 

1. Tenzij schriftelijk anders door VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) is aangegeven, dient betaling vooraf te geschieden. 

2. Betaling dient te geschieden: 

   1. middels overmaking op de door VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) aangegeven bank- of girorekening; of 

   2. via 'iDeal'; of 

3. Betalingen zullen worden gedaan in Euro, tenzij anders is vermeld. 

4. VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Nieuwe betalingsmogelijkheden en de daaraan verbonden voorwaarden zullen via Website worden medegedeeld. 

5. Betalingen van Afnemer strekken steeds eerst tot voldoening van de door haar verschuldigde vertragingsrente en (buiten)gerechtelijke incassokosten en worden vervolgens in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering, zelfs al deelt Afnemer mede dat de betaling betrekking heeft op een latere vordering of andere post. 

6. Afnemer is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn. Indien VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) in redelijkheid redenen heeft te twijfelen aan de stipte nakoming van de verplichtingen van Afnemer, zijn de vorderingen van VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) direct opeisbaar, ongeacht een eventueel overeengekomen betalingstermijn. 

7. Gedurende de periode van haar verzuim is Afnemer over de openstaande vorderingen een vertragingsrente van 1,5% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de vertragingsrente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. 

8. Bij buitengerechtelijke en gerechtelijke invorderingswerkzaamheden is Afnemer, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) gemaakte incassokosten en proceskosten verschuldigd. 

9. Indien Afnemer met enige betaling in verzuim is, kan VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) haar prestaties opschorten, terwijl zij ook zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst kan ontbinden.

 

Aanvullingen en wijzigingen 

1. Aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst binden VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) slechts indien zij deze schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd. 

2. Aanvullende afspraken, wijzigingen of externe omstandigheden waarop VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) geen invloed heeft, kunnen leiden tot verlenging van de door partijen overeengekomen tijdsplanning. 

3. Extra werkzaamheden en kosten aan de zijde van VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) als gevolg van aanvullende afspraken of wijzigingen of externe omstandigheden waarop VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) geen invloed heeft, mogen aan Afnemer worden doorberekend.

 

Gegevens Afnemer 

1. De gegevens van Afnemer zullen worden opgenomen in bestanden van VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ). Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van afnemer. 

2. Afnemer kan te allen tijde inzage krijgen in zijn gegevens die zijn opgenomen in de bestanden van VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ). Een dergelijk verzoek kan ingediend worden per e-mail, via het e-mailadres: info@Voorjesigaar.nl ( onderdeel van Hanabi BV ).nl. Afnemer is gerechtigd wijziging van de gegevens te eisen, indien deze gegevens niet correct zijn. 

3. Door het plaatsen van een bestelling geeft Afnemer tegelijkertijd toestemming aan VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) om de persoonsgegevens van Afnemer op te vragen bij het bevolkingsregister. 

4. De aan VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) verstrekte persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt ter beoordeling, ondertekening en doorvoering van een bestelling en om de klantenrelatie die hieruit ontstaat te beheren, met daarin inbegrepen marketingactiviteiten die door VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) worden georganiseerd, het innen van openstaande vorderingen, het bestrijden van fraude, het voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

 

Eigendomsvoorbehoud 

1. VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan Afnemer afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken, ook toekomstige, geheel is voldaan. Voorts geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) op Afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van Afnemer in een of meer van zijn overige verplichtingen jegens VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ). Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op Afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet gebruiken, verbruiken, verkopen, verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. Afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van Afnemer zijn overgegaan en andere zaken die zich in handen van VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) bevinden, strekken nog tot onderpand voor die vorderingen, die VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) uit welke hoofde dan ook nog tegen Afnemer mocht hebben (voorbehouden bezitloos pandrecht). 

2. Afnemer zal de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken zorgvuldig en als steeds herkenbaar eigendom van VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) bewaren. Afnemer zal de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen alle gebruikelijke risico's verzekeren. Afnemer machtigt hierbij VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) om namens Afnemer al haar aanspraken  op de verzekeraars uit hoofde van genoemde verzekeringen aan zichzelf (stil) te verpanden in de zin van art. 3:239 Nederlands Burgerlijk Wetboek, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) jegens Afnemer. Indien Afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) tekortschiet of VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) goede grond heeft te vrezen dat hij in zijn verplichtingen zal tekortschieten, mag VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken op ieder moment (laten) terugnemen. Na terugneming, zal Afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde (op basis van inkoopsprijs), welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

 

Klachten 

1. Afnemer zal het geleverde onmiddellijk bij de levering controleren op eventuele afwijkingen van het overeengekomene. 

2. Eventuele klachten moeten, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop deze klachten betrekking hebben, terstond, en uiterlijk binnen 14 dagen na feitelijke (af)levering per mail bij VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) worden ingediend, bij gebreke waarvan Afnemer geacht wordt het geleverde/gepresteerde onherroepelijk en onvoorwaardelijk te hebben aanvaard. 

3. Ieder recht om te klagen vervalt, indien en zodra Afnemer het geleverde gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is of voor een ander doel gebruikt dan waarvan VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) redelijkerwijs mocht uitgaan dat het zou worden gebruikt. 

4. Klachten zijn niet toegestaan ter zake van in de handel en de branche gebruikelijke of geringe afwijkingen in kleuren, kwaliteiten, samenstellingen, dikte, hoeveelheden, e.d. 

5. VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) is slechts verplicht kennis te nemen van ingediende klachten, indien Afnemer aan al zijn contractuele verplichtingen jegens VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ), uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan. Afnemer zal zijn verplichtingen niet kunnen opschorten of verrekenen in verband met een door hem ingediende klacht. 

6. Indien de klachten van Afnemer, mede gelet op het hierboven bepaalde, gegrond zijn, zal VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) na overleg met Afnemer zorg dragen voor het binnen redelijke termijn herleveren van een zaak of een dienst van dezelfde of vergelijkbare soort. Afnemer zal de vervangen zaken of onderdelen of ter zake van de dienst verstrekte stukken desgevraagd aan VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) overdragen dan wel gedurende enige tijd behoorlijk voor controle bewaren. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door Afnemer is slechts mogelijk met medewerking van VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ). 

7. Indien de klachten van Afnemer, mede gelet op het hierboven bepaalde, gegrond zijn, maar het binnen redelijke termijn herleveren van de zaak of dienst niet mogelijk is, is VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) gerechtigd een zaak of dienst van de dichtstbijzijnde soort te leveren dan wel een redelijke prijsreductie toepassen. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door Afnemer is slechts mogelijk met medewerking van VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ).

 

Retourzendingen 

1. Afnemer heeft het recht de afgeleverde zaken binnen 14 werkdagen na de feitelijke aflevering zonder opgaaf van redenen te retourneren, zonder dat Afnemer een boete is verschuldigd. In dat geval dient Afnemer de zaken onbeschadigd en ongebruikt terug te sturen. Afnemer heeft in dat geval recht op kosteloze teruggaaf van het bedrag dat door Afnemer is betaald in verband met de retourzending. Teruggaaf van het betaalde bedrag zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden, maar in ieder geval na dertig dagen na de retourzending. Het in dit lid bepaalde geldt alleen bij overeenkomsten met consumenten. 

2. De verzendkosten bij retourzendingen zijn voor kosten van de Afnemer. 

3. Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van Afnemer. 

4. VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) is gerechtigd te laat verstuurde en/of kennelijk ongegronde retourzendingen, alsmede retourzendingen waarvan de kosten niet zijn vooruitbetaald, te weigeren. 

5. Slaat VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) de te laat verstuurde geretourneerde zaken op of trekt zij zich die zaken op andere wijze aan, dan geschiedt dat voor rekening en risico van Afnemer. Uit deze maatregelen kan nimmer een goedkeuring of aanvaarding van de retourzending worden afgeleid.

6. Retourzendingen dienen altijd gedaan te worden middels pakketpost naar een door ons nader op te geven adres.

 

Aansprakelijkheid 

1. Bij tekortkomingen, voorvallend binnen een rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ), behoudens haar opzet of grove nalatigheid, niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, zaakschade, personenschade of welke andere schade dan ook, die direct of indirect, voor Afnemer en/of derden mocht ontstaan. VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) is hooguit verplicht de zaak of dienst opnieuw te leveren, dan wel, indien levering redelijkerwijs niet meer mogelijk is, een redelijke prijsreductie toe te passen. 

2. Iedere aansprakelijkheid van VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) is beperkt tot de schade die als mogelijk gevolg van de tot vergoeding verplichtende handeling voorzienbaar was met als maximum het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.

Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) voor de desbetreffende zaak of het desbetreffende geval gefactureerde netto-factuurbedrag. 

3. Onverminderd hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald, is VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) voor zaken en/of diensten die zij van derden heeft betrokken, nimmer verder aansprakelijk dan voor zover deze derden jegens VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) aansprakelijk zijn en verhaal bieden. 

4. VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) is niet aansprakelijk indien Afnemer de schade niet prompt en binnen 5 dagen nadat zij deze heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, schriftelijk aan VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) heeft gemeld. 

5. VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Afnemer kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn. 

6. Onverminderd hetgeen overigens in dit artikel en deze algemene voorwaarden is bepaald, dienen voorts eventuele (rechts-)vorderingen op straffe van verval uiterlijk 1 jaar na oplevering van de prestatie in rechte aanhangig te zijn gemaakt.

 

Vrijwaring 

1. Afnemer zal VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) volledig vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid die jegens derden op VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) zou kunnen rusten met betrekking tot door VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) geleverde zaken of verrichte diensten, voor zover die aansprakelijkheid krachtens deze voorwaarden niet op VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) rust.

 

Overmacht 

1. Onder overmacht ("niet-toerekenbare tekortkoming") wordt te dezen verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke, eventueel onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door Afnemer niet (meer) van VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) kan worden verlangd. 

2. Onder overmacht van VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) wordt in ieder geval verstaan: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ), brand, sabotage,  overheidsmaatregelen, computer- en telefoonstoringen bij VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) en/of haar partners, ongebruikelijke prijsstijgingen, problemen bij toeleveranciers, vervoerders en onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en/of andere natuurrampen, alsmede wanprestatie ("toerekenbare tekortkoming") door hulppersonen van VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) of Afnemer, waardoor VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) haar verplichtingen jegens Afnemer niet (meer) (tijdig) kan nakomen. 

3. Indien zich een situatie van overmacht voordoet, kan VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) de uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst definitief ontbinden; Afnemer kan dat ook, maar eerst nadat VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) 30 dagen na ingebrekestelling haar verplichtingen niet is nagekomen. Bij ontbinding in geval van overmacht is VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) geen schadevergoeding verschuldigd. 

4. VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) kan betaling vorderen voor de prestaties die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de omstandigheid, welke overmacht oplevert, is gebleken. 

5. VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ) kan zich ook op overmacht beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert, intreedt nadat haar prestatie geleverd had moeten zijn.

 

Rechtsvorderingen, toepasselijk recht en geschillen 

Alle rechtsbetrekkingen tussen partijen zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht. 

De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige andere bestaande of toekomstige regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten. 

Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan zullen, zulks ter (vrije) keuze van VOORJESIGAAR.NL ( ONDERDEEL VAN HANABI BV ), bij uitsluiting worden beslecht door de (Voorzieningenrechter van de) Rechtbank Rotterdam (voorzover de geschillen behoren tot de competentie van de sector civiel van een rechtbank.